Πολιτική για την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης

 

Εισαγωγή

Η Διοίκηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ'' ΛΤΔ (εφεξής θα αναφέρεται και ως Εταιρεία, “εμείς”, “μας”) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας, όταν συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, (“Πολιτική”) σέβεται και συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών  Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (“Κανονισμός”) και τον σχετικό Νόμο 125/I/2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ορισμοί

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά δεδομένα): είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα άτομο και το ταυτοποιεί ή μπορεί να το ταυτοποιήσει, όπως ενδεικτικά: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας κλπ), ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας, φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), δεδομένα υγείας, οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), στοιχεία λογαριασμών ή φορολογίας όπως αριθμός φορολογικού μητρώου ή τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, πιστωτικής κάρτας, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται «υποκείμενο των δεδομένων».

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση ή κοινοποίηση, πρόσβαση χωρίς άδεια και παρόμοιες ενέργειες.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο ή μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων,  που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή, η καταστροφή.

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για όσα δεδομένα η εταιρεία κατέχει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με την έννοια του προαναφερόμενου ορισμού, είναι το νομικό πρόσωπο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ'' ΛΤΔ, Διεύθυνση Πάφου 7-9, 2103 Αγλαντζιά Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο +357 22 330174, φαξ +357 22 330945 e-mail: [email protected]

 

Αρχές τις οποίες Τηρούμε

Στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ'' δεσμευόμαστε ότι τηρούμε τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 • Περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια & ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται αμέσως μόλις αυτό έλθει σε γνώση της εταιρείας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού και εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων σας, ιδίως την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, την τυχαία καταστροφή τους, ή τη φθορά τους.
 • Αρχή Λογοδοσίας – Η εταιρεία μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τις παραπάνω Αρχές, με βάση το Σύστημα Συμμόρφωσης που έχει αναπτύξει.

 

Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, ή μέσω της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, ή μέσω συνεργατών μας, ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή όταν μας ζητήσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να ενημερωθείτε και να ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ή συνδέεστε με πρόσωπα στα οποία προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ή εμπλέκεστε σε γεγονότα σχετιζόμενα με την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Όταν συμπληρώνετε κάποια από τα έγγραφά μας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Εάν τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε εμάς, από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα – συνεργάτες στο πλαίσιο συμβάσεων ή συμφωνιών.
 • Όταν εισέρχεστε σε χώρο ευθύνης μας, καθώς υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης ή όταν συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυό μας μέσω Wi-Fi.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω αγγελιών που έχουμε αναρτήσει σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο, για μια θέση εργασίας ή συνεργασίας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας.
 • Όταν εργάζεστε σε μας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία τρίτα, συνήθως νομικά πρόσωπα μας γνωστοποιούν, όταν ενεργούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό τους.

Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς που αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια.

 

Προσωπικά δεδομένα Ανηλίκων

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους μόνο με επαληθεύσιμη γονική συναίνεση στις περιπτώσεις που μπορούμε να το ελέγξουμε. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τα αρχεία μας άμεσα.

 

Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι κατηγορίες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνουν:

 • Ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες μας και επισκέπτες των εγκαταστάσεών μας,
 • Άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας και συγγενείς τους,
 • Τρίτα πρόσωπα, εμπλεκόμενα σε γεγονότα σχετιζόμενα με την παροχή των υπηρεσιών μας,
 • Προμηθευτές ή συνεργάτες που είναι φυσικά πρόσωπα, ή και φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι, ή συνεργαζόμενοι, σε ένα νομικό πρόσωπο προμηθευτή ή συνεργάτη,
 • Ενδιαφερόμενους για εργασία ή συνεργασία μαζί μας,
 • Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή της παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή του ασύρματου δικτύου μας,
 • Τους εργαζόμενους σε μας.

 

Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς

Οι πιο κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς, μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας με σας ή άτομο που θα υποδείξετε (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ, e-mail),
 • Πληροφορίες επαγγελματικής κατάστασης (επάγγελμα, θέση απασχόλησης),
 • Πληροφορίες σχετικά με όρους συμφωνιών όπως στοιχεία επικοινωνίας με σας ή ατόμων που εμπλέκονται στις συμφωνίες, είδος και όροι συμφωνιών, ποσά,
 • Πληροφορίες ιατρικού φακέλου και πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, όπως, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, διαγνωστικές εξετάσεις, στοιχεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιατρικό ιστορικό, ονόματα ιατρών και συγγενών, στοιχεία από προηγούμενες επαφές, λεπτομέρειες που αφορούν θεραπείες και απαιτούμενη φροντίδα,
 • Εξουσιοδοτήσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε σχετιζόμενα πρόσωπα, ή για την αποστολή των πληροφοριών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 • Για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, ως προς την επεξεργασία και διαχείριση των ερωτημάτων, των σχολίων, των καταγγελιών και των αιτημάτων σας,
 • Με τη ρητή συναίνεσή σας ή του συμβαλλόμενου προσώπου σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να παρέχετε άμεσα συγκατάθεση, ενδέχεται να φωτογραφήσουμε στοιχεία ιατρικού ενδιαφέροντος όπως τραύματα, πληγές και παρόμοια, με σκοπό τη διαπίστωση της εξέλιξης της υγείας σας,
 • Πληροφορίες Πληρωμής (IBAN ή αριθμός λογαριασμού, αρ. φορολογικού μητρώου, επιθυμητός τρόπος πληρωμής, όροι πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας),
 • Δεδομένα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (πχ όνομα συσκευής, διεύθυνση IP ή MAC),
 • Στοιχεία συναλλαγών, παράπονα, προβλήματα, όροι συνεργασίας και στοιχεία αξιολόγησης προσώπων και καταστάσεων,
 • Δεδομένα εφαρμογών, ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως cookies, ονοματεπώνυμο ή προσωνύμιο, στοιχεία που έχετε δημόσια και σχόλια όταν επικοινωνήσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Η εικόνα σας όταν εισέλθετε σε χώρο μας που βιντεοσκοπείται, ή συμμετέχετε σε εκδηλώσεις μας, ή όταν με τη συναίνεσή σας η φωτογραφία σας εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την ιστοσελίδα μας,
 • Τα δεδομένα που αναφέρονται στο βιογραφικό σας ή και τυχόν συνημμένα έγγραφα που μας αποστέλλετε όταν ενδιαφέρεστε για εργασία ή συνεργασία.

Σημειώνεται, ότι για τους εργαζόμενους της εταιρείας, λαμβάνονται και άλλα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία η ενημέρωσή τους γίνεται μέσω εγγράφων, εγχειριδίων, πολιτικών και διαδικασιών και ενημέρωσης που γίνεται εσωτερικά στην εταιρεία.

 

Ποιοι Είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις", όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ή το Άρθρο 9 για ειδικές κατηγορίες δεδομένων). Νομικές βάσεις στις οποίες βασίζεται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κυρίως η συναίνεση, η τήρηση νομικών δεσμεύσεων για την εκτέλεση συμβατικών μας υποχρεώσεων, η τήρηση των έννομων υποχρεώσεών μας, η προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων αν δεν είσθε σωματικά ή διανοητικά σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας και η διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων μας, εκτός από περιπτώσεις όπου τα εν λόγω συμφέροντα υπερκεράζονται από τα συμφέροντα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία χρήζουν προστασίας, ιδιαίτερα όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος. Για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, η συναίνεση, ή η εκτέλεση υποχρεώσεων και η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, ή επεξεργασία απαραίτητη για εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου (από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου). Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, συσχετίζεται ως ακολούθως με κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Συναίνεση: Όταν επικοινωνείτε εσείς μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ως ενδιαφερόμενοι για υπηρεσίες μας, όταν ενδιαφέρεστε για εργασία ή συνεργασία μαζί μας, για την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες μας στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης, όταν κάνετε παράπονο ή όταν μας αξιολογείτε, όταν επισκέπτεστε τους λογαριασμούς μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε για λόγους προβολής μας, όταν συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυό μας, όταν μας δίνετε την επαγγελματική σας κάρτα.

Δεσμεύσεις για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεών μας: Όταν λαμβάνετε υπηρεσίες μας, όταν σχετίζεστε με την παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο και έχετε σχέση με το άτομο που λαμβάνει την υπηρεσία,  όταν είστε εργαζόμενος σε μας, συνεργάτης ή προμηθευτής για την υπογραφή και τήρηση των συμβατικών όρων, την πληρωμή υποχρεώσεών μας, ή στις περιπτώσεις που επικοινωνούμε εμείς μαζί σας στο πλαίσιο των συμβάσεων.

Τήρηση έννομων υποχρεώσεών μας: για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις κάθε είδους Αρχές όπως ενδεικτικά αστυνομικές, του εργατικού δικαίου, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες και της Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διασφάλιση Εννόμων Συμφερόντων μας: για τη βελτίωση υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεστε χώρους μας που νόμιμα βιντεοσκοπούνται για λόγους ασφαλείας με ενημέρωση για την καταγραφή, για την πληρωμή μας, τη διαχείριση τυχόν ατυχημάτων στους χώρους μας, ή για αξιολογήσεις προσώπων και καταστάσεων.

Η ενημέρωση στο προσωπικό μας για τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σχετικά με προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους ίδιους γίνεται εσωτερικά μέσω εγγράφων και εγχειριδίων.

 

Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη βάση συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων, διατηρούνται μετά τη λήξη των συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων όσο προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

Δεδομένα προσφορών που δεν οδηγούν σε συμφωνία συνεργασίας τηρούνται για 12 μήνες.

Δεδομένα καταγραφής εικόνας, τηρούνται έως 15 ημέρες, ενώ για τα cookies ο χρόνος τήρησης αναφέρεται σε ειδική παράγραφο σε σχετικό link πιο κάτω, αν και μπορείτε να τα διαγράψετε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Επιγραμμικά δεδομένα (IP, MAC address) τηρούνται για 30 ημέρες. 

Δεδομένα που ενδέχεται να χρειαστούν για τα έννομα συμφέροντα μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, τηρούνται έως ότου παύσει ο λόγος τήρησής τους.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε όταν ενδιαφέρεστε για εργασία σε μας τηρούνται 12 μήνες.

Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (πχ για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.

Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

Πως διασφαλίζουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα, για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και ιδίως, τυχόν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο. Ακολουθούμε διεθνή πρότυπα και πρακτικές, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων μας. Διασφαλίζουμε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών. Τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας δεν ανακοινώνονται για ευνόητους λόγους.

Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής, παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο. Παρόλο που η διακίνηση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας, δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Σε ποιους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα Δεδομένα

Λαμβάνουμε όλες τις πρόνοιες, ώστε οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, γίνονται γνωστά σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται πλήρως η νομιμότητα της γνωστοποίησης αυτής.

Σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από αυτά που νόμιμα συλλέγουμε, μπορεί να έχουν πρόσβαση (ή να γνωστοποιηθούν) ανάλογα με την κάθε περίπτωση:

 • Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Άλλες δομές υγείας, εργαστήρια και επαγγελματίες υγείας, ή ασφαλιστικές εταιρείες, όταν αποστέλλονται πληροφορίες σύμφωνα με τις εντολές σας, ή για λόγους συναφείς με την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας, ή σε περίπτωση παραπομπής, ή εκπαιδευόμενοι σε επαγγέλματα υγείας κατά την πρακτική τους άσκηση.
 • Άμεσοι συγγενείς σε περιπτώσεις που απαιτείται ή σύμφωνα με τις εντολές σας.
 • Ο ελεγκτής της εταιρείας, για όσα δεδομένα απαιτείται (οικονομικά στοιχεία, προσωπικού, συμβάσεις και λοιπά στοιχεία ελέγχου), υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, για όσα δεδομένα απαιτείται σε νομικές περιπτώσεις, υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εταιρείας, προσωπικού ή συνεργατών και προμηθευτών), μόνο για δεδομένα που αφορούν σε ζητήματα πληρωμών.
 • Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής και η ΑνΑΔ για θέματα εκπαίδευσης και μόνο για τα απαραίτητα τμήματα πληροφοριών και δεδομένων.
 • Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές πληροφοριακών πόρων, υπό καθεστώς εχεμύθειας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, δεν διαβιβάζονται από εμάς σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

Που Λαμβάνει Χώρα η Επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε. Ζητάμε τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τα σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με αποτέλεσμα, όμως, να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ή να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται να προσφέρουμε υπηρεσίες σε μη ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης, το δικαίωμα της συγκατάθεσης όταν σε αυτό βασίζεται η λήψη των προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον μπορεί να γίνει όπως αναφέρεται παρακάτω, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μέσα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, σύμφωνα και με τα παρακάτω.

Το δικαίωμά σας για ενημέρωση ασκείται με την ανάρτηση της παρούσας πολιτικής, ή επιπρόσθετα, με την αναγραφή σχετικής πληροφορίας σε έντυπα με τα οποία επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να ζητήσετε πιο αναλυτική έκδοση της πολιτικής μας σε έντυπη μορφή επικοινωνώντας μαζί μας.

Αναλυτικότερα, έχετε τα ακόλουθα επιπρόσθετα δικαιώματα, εφόσον τα ασκήσετε εγγράφως:

α. Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα έχουμε για σας, για την επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, όπως επίσης έχετε και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά που σας αφορούν.

β. Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δεδομένου, ότι δεν είναι εφικτό να γνωρίζουμε οποιανδήποτε μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν μας ενημερώσετε εσείς, παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να τηρούμε ακριβείς τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των προσωπικών σας δεδομένων.

γ.   Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε το δικαίωμα αυτό πιο κάτω).
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων (άρθρο 17 §3).

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα, όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

ε. Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και να ζητήσετε τη μεταφορά τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί. 

στ. Εναντίωσης:  Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς επίσης και όταν ο λόγος της επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

Η εταιρεία, σε περίπτωση που υποβάλετε εγγράφως οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, είτε για την ικανοποίησή του, ή για να σας γνωστοποιήσει τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του,  είτε, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού αιτημάτων τη δεδομένη στιγμή, να ζητήσει παράταση απάντησης έως δύο επιπλέον μηνών  (Άρθρο 12 παράγραφος 3).

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης ή επιστολής ή email στην Εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5), μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς, ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εταιρεία θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα (σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού):

 • Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης.
 • Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση για την παραβίαση, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν απαιτείται ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας αν απαιτείται. .
 • Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.

 

Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που δεν λειτουργούν ούτε ελέγχονται από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

 

Πολιτική για τα cookies

Παρακαλούμε πατήστε εδώ,[u1]  για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλέφωνο +357.22818456, e-mail: [email protected]

Επιπρόσθετα στοιχεία και ορολογία για τον Κανονισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

 

Στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, στη διεύθυνση Πάφου 7-9, 2103 Αγλαντζιά Λευκωσία, Κύπρος, στο τηλέφωνο +357 22 330174, το φαξ +357 22 330945, ή το email:  [email protected] 

 

Ενημέρωση της Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, αναθεωρήθηκε στις 14 Απριλίου 2020 και αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, με σημείωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. Έντυπη μορφή της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να βρείτε στα γραφεία μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν αιτήματός σας.