Μέθοδος Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - PNF)

Η Μέθοδος PNF είναι μια λειτουργική ολιστική προσέγγιση που στηρίζεται στις αρχές της κινητικής εκμάθησης με στόχο την ενεργοποίηση των φυσικών και λειτουργικών αποθεμάτων του ασθενή για τη βελτίωση και την ενίσχυση της απάντησης του νευρομυϊκού συστήματος μέσα από την ενεργοποίηση των ίδιο- κι έξω- υποδοχέων του σώματος. Με τον τρόπο αυτό η συγκεκριμένη μέθοδος επανεκπαιδεύει τις λειτουργικές δραστηριότητες, βελτιώνει την ισχύ και την αντοχή αναπτύσσει τον κινητικό έλεγχο προάγοντας την συνέργια και την επιλεκτικότητα των κινήσεων ενώ επιπλέον βελτιώνει το στασικό έλεγχο και την ισορροπία (Cayco et al, 2019).  Περιλαμβάνει λειτουργικές, συνδυαστικές και πολυεπίπεδες κινήσεις μεγάλου εύρους και εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σώμα από διαφορετικές θέσεις. Ενδείκνυται σε όλα τα κλινικά περιστατικά με νευρομυϊκές και μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Επιπλέον, φαίνεται να έχει θεραπευτικές εφαρμογές σε παιδιατρικά και γηριατρικά περιστατικά καθώς κι μετά από χειρουργεία θώρακα και κοιλιάς. 

Cayco et al, 2019, Proprioceptive neuromuscular facilitation to improve motor outcomes in older adults with chronic stroke. Neurosciences (Riyadh); 24(1):53-60. doi: 10.17712/nsj.2019.1.20180322.